Áfengi - framleiðslu-, innflutnings- eða heildsöluleyfi

Almenn skilyrði fyrir veitingu leyfis til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis skv. 5. - 9. gr. áfengislaga nr. 75/1998:    Leyfið er gefið út af sýslumönnum.

    Að aðili stundi í atvinnuskyni eitt af neðangreindu eða hafi leyfi til tollfrjálsrar verslunar:
    innflutning og/eða heildsölu skv. lögum um verslunaratvinnu nr. 28/1998    framleiðslu áfengra               drykkja og hafi til þess iðnaðarleyfi
    veitingarekstur í atvinnuskyni og hefur leyfi til áfengisveitinga skv. lögum 85/2007    Að aðili hafi                 tilkynnt ríkisskattstjóra um atvinnustarfsemi sína og verið færður á fyrirtækjaskrá                                         samkvæmt lögum um fyrirtækjaskrá.
    Að aðili hafi tilkynnt ríkisskattstjóra um starfsemi sína samkvæmt lögum um virðisaukaskatt.
    Sæki einstaklingur um skal hann vera orðinn 20 ára gamall.
    Sæki félag með ótakmarkaðri ábyrgð um leyfi skulu eigendur og framkvæmdastjóri þess vera                     orðnir 20 ára.
    Sæki félag með takmarkaðri ábyrgð skulu allir stjórnarmenn og framkvæmdastjóri þess vera                     orðnir 20 ára.
 

Gildistími leyfa og gjaldtaka

     Framleiðslu-, innflutnings- eða heildsöluleyfi sem gefið er út til umsækjanda í fyrsta sinn gildir í                eitt ár.
     Ef leyfi er endurnýjað að ári er gildistími þess ótímabundinn, sbr. þó afturköllun skv. 24. gr.                       áfengislaga.
     Útgefin leyfi eru bundin við nafn og kennitölu leyfishafa. Taki nýr aðili við rekstri skal hann sækja              um nýtt leyfi.
     Greiða skal gjald fyrir útgáfu nýs leyfis og endurnýjun þess, svo og eftirlitsgjald, skv. lögum um                  aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991.         

 

Leyfissviptingar, refsingar, eftirlit o.fl.

      Leyfisveitandi skal afturkalla leyfi sem gefið er út samkvæmt lögum þessum ef leyfishafi fullnægir             ekki lengur skilyrðum þeirra til að fá útgefið slíkt leyfi.
      Verði leyfishafi uppvís að vanrækslu á skyldum sem á honum hvíla eða hann uppfyllir ekki                         skilyrði sem um reksturinn gilda skal leyfisveitandi veita honum skriflega áminningu. Áminning                 hefur gildi í tvö ár frá því hún hefur verið birt leyfishafa. Verði leyfishafi uppvís að frekari                             vanrækslu meðan áminning er í gildi varðar það sviptingu leyfis um ákveðinn tíma. Brot                              gegn áfengislögum og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum eða fangelsi allt að sex                    árum.
       Innflutningur, sala eða framleiðsla áfengis án leyfis varðar fangelsi auk sektar ef áfengið hefur                  verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir borgun og brot er margítrekað eða að öðru leyti stórfellt.
       Lögreglustjóri í því umdæmi þar sem starfsstöð leyfishafa er hefur eftirlit með starfsemi                            leyfishafa, auk þess að hafa almennt eftirlit með framleiðslu, sölu og meðferð áfengis skv.                          áfengislögum nr. 75/1998 .
       Ríkisskattstjóri og tollstjóri hafa auk þess með höndum eftirlit með starfsemi leyfishafa, sbr. 11.                gr. reglugerðar nr. 828/2005 .