Skipulagsskrár

Upplýsingar um sjálfseignarstofnanir og hvað þurfi að koma fram í skipulagsskrá fyrir sjóð eða stofnun sem óskað er staðfestingar á og ferli staðfestingar á skipulagsskrá hjá sýslumanni

Hvað er sjálfseignarstofnun?

Ef óskað er staðfestingar á skipulagsskrá fyrir sjóð eða stofnun utan atvinnurekstrar fellur sjóðurinn eða stofnunin undir gildissvið laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa skv. staðfestri skipulagsskrá. Af því leiðir að sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá eru ein tegund sjálfseignarstofnana. Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra sér um staðfestingar á skipulagsskrám.

Tekið skal fram að í áðurnefndum lögum er ekki mælt fyrir um skyldu til að afla staðfestingar sýslumanns á skipulagsskrá sjálfseignarstofnunar.

Eitt höfuðeinkenni sjálfseignarstofnunar er að hún á sig sjálf. Með stofnun hennar hefur verið mynduð sjálfstæð stjórn um fjármuni sem stofnuninni hafa verið afhentir með óafturkræfum hætti. Skipulagsskráin felur svo í sér þær reglur sem um þessa fjármuni gilda en þar skal m.a. taka fram hvert stofnfé hennar er og hvaðan það kemur, hvert skuli vera markmið stofnunarinnar og hvernig fé skuli ráðstafað til að markmið hennar náist og hvernig stjórn hennar skuli skipuð og endurnýjuð.

Ef skipulagsskráin hefur verið staðfest fellur hún eins og áður segir undir reglur laga nr. 19/1988. Það felur meðal annars í sér að sá sem ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar skal árlega að senda Ríkisendurskoðun ársreikning stofnunarinnar ásamt skýrslu um hvernig fé hennar hefur verið ráðstafað á árinu. Þá er ekki heimilt að gera breytingar á skipulagsskrá stofnunar eða leggja hana niður án þess að sýslumaðurinn á Norðarlandi vestra samþykki það og óheimilt er að selja fasteignir stofnunar eða veðsetja þær án samþykkis sýslumannsins.

Þá ber stjórn sjóðs eða stofnunar að tilkynna sýslumanninum á Norðurlandi vestra um kennitölu stofnunarinnar, þegar hún liggur fyrir, og um hverjir skipi stjórn hennar hverju sinni.

Lágmarksstofnfé

Lágmarksstofnfé sjálfseignarstofnunar fyrir árið 2018 er kr. 1.160.000 og skal stofnfé vera greitt áður en óskað er staðfestingar sýslumanns á skipulagsskránni.

Gjald fyrir staðfestingu

Gjald fyrir staðfestingu á skipulagsskrá er kr. 34.500, þ.e. 7.500 kr. staðfestingargjald og 27.000 kr. gjald fyrir auglýsingu skipulagsskrárinnar í B- deild Stjórnartíðinda. Skal gjaldið greitt um leið og óskað er staðfestingar.

Beiðni um staðfestingu á skipulagsskrá skal fylgja:

 1. Skipulagsskrá sjálfseignarstofnunarinnar í frumriti og undirrituð af stofnanda eða stjórn sjálfseignarstofnunarinnar. Jafnframt skal eintak sent sýslumanni með rafrænum hætti.
 2. Nöfn og kennitölur stjórnarmanna og staðfesting þeirra á að þeir taki sæti í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar. (á sérblaði, ótengt skipulagsskránni, oft þarf einnig staðfestingu stofnanda um að þeir hafi valið viðkomandi aðila til stjórnarsetu það er ef stofnendur er falið í skipulagsskrá að velja stjórn).
 3. Staðfesting endurskoðanda, lögmanns eða banka/sparisjóðs um að stofnfé hafi verið greitt til sjálfseignarstofnunarinnar.
 4. Stofnskrá sjálfseignarstofnunarinnar eða t.d. gjafabréf eða erfðaskrá, ef annar löggerningur en skipulagsskráin liggur stofnuninni einnig til grundvallar.
 5. Greinargerð samkvæmt 2. mgr. 7. gr. reglugerðar 140/2008 ef við á.
 6. Gjald fyrir staðfestingu kr. 34.500-.

Hvað fram þarf að koma í skipulagsskrá:

 1. Heiti sjálfseignarstofnunar.
 2. Sveitarfélagið þar sem sjálfseignarstofnunin á að hafa heimili.
 3. Markmið sjálfseignarstofnunar.
 4.  Hvernig ráðstafa skuli fjármunum sjálfseignarstofnunarinnar í þágu markmiða hennar.
 5. Hverjir séu stofnendur, nöfn þeirra og kennitölur.
 6. Stofnfé, fjárhæð þess og hvaðan það er runnið.
 7. Fjöldi stjórnarmanna, starfstími þeirra og val þeirra.
 8. Aðrar stjórnareiningar, t.d. framkvæmdastjóri og fulltrúaráð, ef um þær er að ræða, val þeirra og verkefni.
 9. Endurskoðendur og/eða skoðunarmenn, val þeirra og verkefni.
 10. Hvert skuli vera reikningsár (almanaksár eða annað tímabil) og fyrsta reikningstímabil.
 11. Hver beri ábyrgð á fjárvörslu (fjárvörsluaðili), ef það er annar aðili en stjórn.
 12. Ákvæði um að leita skuli staðfestingar sýslumanns á skipulagsskrá.

Drög skipulagsskrár skal senda embættinu í tölvupósti til yfirlestrar á netfangið audurst@syslumenn.is eða snjolaug@syslumenn.is

Sýslumaður getur óskað annarra gagna sem hann telur nauðsynleg til staðfestingar skipulagsskrár.

Þegar skipulagskrá hefur verið staðfest skal sá er óskaði staðfestingar skrá sjálfseignarstofnunina í fyrirtækjaskrá og tilkynna sýslumanni um kennitölu hennar.

Athugið að embættið áskilur sér að minnsta kosti tveggja vikna frest til að svara erindum er varða sjóði.

Uppf. 05.02.2018.