Sanngirnisbætur - leiðbeiningar

Vinsamlega lesið eftirfarandi áður en umsóknin er fyllt út:

Umsóknareyðublaðið er í tveimur hlutum: annar hlutinn er umsóknareyðublaðið sjálft sem unnt er að skila rafrænt eða fylla út, prenta út og skila með pósti. Hinn hluti umsóknarinnar er eyðublað þar sem umsækjandi getur veitt sýslumanni heimild til að afla gagna sem kunna að vera til staðar hjá rannsóknarnefnd vistheimila eða öðrum opinberum aðilum um dvöl hans á vistheimili. Ekki er skylda að veita þessa heimild en ef hún verður veitt þá þarf að prenta hana út og undirrita með eigin hendi umsækjanda. Skal undirritun hans vera vottuð af tveimur aðilum, eða tengilið vegna vistheimila.

Reynt hefur verið að gera umsóknareyðublaðið einfalt í sniðum og miðað er við að ekki þurfi neina sérþekkingu til að fylla það út. Hafi umsækjandi farið í viðtal hjá rannsóknarnefnd sem kannaði starfsemi vistheimila samkvæmt lögum nr. 26/2007, eru líkur á að þau gögn sem nefndin hefur aflað nægi til að meta bótarétti hans. Hafi umsækjandi ekki farið í viðtal hjá nefndinni, þarf hann að gera eins ítarlega grein fyrir atvikum sem áttu sér stað á vistheimili þar sem hann dvaldi og honum er unnt. Hann kann að verða kallaður í viðtal hjá sýslumanni til að gefa munnlega skýrslu. Umsækjandi getur lagt fram þau viðbótar gögn sem hann telur að varpi ljósi á málið. Þar getur t.d. verið um að ræða læknisfræðileg gögn.

Í 1. hluta eyðublaðsins þarf umsækjandi að gefa almennar upplýsingar eins og nafn og kennitölu. Dvalarstaður og sími þarf einnig að koma fram, því vera kann að sýslumaður þurfi að afla frekari upplýsinga hjá umsækjanda. Ef umsækjandi hefur fengið einhvern annan aðila til að annast umsóknina, þarf umboðsmaður hans að hafa gilt umboð til starfans og þarf að skila því með umsókninni.

Í 2. hluta eyðublaðsins þarf umsækjandi að gefa upplýsingar um á hvaða vistheimili hann dvaldi. Ekki er unnt að fá greiddar bætur vegna annarra heimila en þarna eru talin upp, þar sem lögin eru takmörkuð við þessi heimili. Ef umsækjandi hefur dvalist á fleiri en einu af þessum heimilum, þarf að skila umsókn vegna hvers og eins þeirra. Nauðsynlegt er að tilgreina tíma dvalar. Síðan þarf umsækjandi að rekja eftir minni hvernig dvölin var og hvaða harðræði hann sætti. Hafi umsækjandi farið í viðtal hjá rannsóknarnefnd með starfsemi vistheimila, þá er hægt að vísa til þess að upplýsingar um dvölina sé að finna í gögnum nefndarinnar og hafi hann engu að bæta við það sem þar kemur fram þarf ekki að fylla þennan lið út að öðru leyti. Þessum lið má skila í sérstakri greinargerð ef umsækjandi óskar þess.

Í 3. hluta eyðublaðsins þarf umsækjandi að tilgreina hvaða tjóni hann hefur orðið fyrir í lífi sína vegna afleiðinga dvalar á vistheimili. Tjón skal rakið í eins skipulögðu máli og umsækjanda er unnt og engu sleppt sem umsækjanda finnst sjálfum skipta máli. Þarna þarf einnig að tilgreina hvaða skaðabætur umsækjandi fer fram á að fá greiddar. Rétt er að taka fram að bætur og bótaréttur verður að jafnaði metinn að álitum svo fjárhæðin sem umsækjandi kann að nefna bindur hvorki hann eða sýslumann ekki við ákveðna tölu.

Í 4. hluta eyðublaðsins er þess óskað að umsækjandi veiti upplýsingar um þau gögn sem skipt geta máli og honum er kunnugt um. Sé honum ekki kunnugt um nein fyrirliggjandi gögn má sleppa þessum ret. Rétt er að hafa í huga að því nákvæmari upplýsingar sem gefnar eru því auðveldara verður að meta tjón það sem umsækjandi hefur orðið fyrir.

PDF.skjöl - má fylla út á netinu, prenta og senda í pósti eða koma til tengiliðar en einnig unnt að senda rafrænt ef skilalykill RSK er fyrir hendi. Sjá leiðbeiningar um rafræn skil hér að neðan.

Athugið að heimild til gagnaöflunar er ekki hægt að skila rafrænt, heldur verður að prenta hana út og undirrita.


                                                       Rafræn skjalaskil                         Hvernig virka rafræn skil?