Leyfi til sölu gistingar, veitinga og skemmtanahalds - heimagisting

Reglur um leyfi til sölu gistingar, til sölu veitinga, til skemmtanahalds o.fl. er að finna  í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald með síðari breytingum og reglugerð sama efnis nr. 1277/2016.  

Sú starfsemi sem lögin taka til er sem hér segir:

 • a.  sala á gistingu ( þ.m.t. heimagisting)    
 • b.  sala og veitingar hvers kyns veitinga í atvinnuskyni á veitingastöðum og gististöðum og öðrum        stöðum, svo sem samkomusölum eða um borð í skipum     
 • c.  tækifærisleyfi vegna skemmtanahalds - (sjá umfjöllun hér
 • d.  útleiga samkomusala í atvinnuskyni 

Leyfisveitendur: 

Umsókn um leyfi til sölu gistingar, veitinga og skemmtanahalds eru afgreidd hjá leyfisveitanda í því umdæmi sem hin leyfisskylda starfsemi á að fara fram. Leyfisveitendur eru sýslumenn, hver í sínu umdæmi.

Skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla


Athugið að áður en vinna við umsókn hefst kann að vera rétt að kanna hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi hvort fyrirhuguð starfsemi sé í samræmi við gildandi aðal- og deiliskipulag á þeim stað þar sem hún er fyrirhuguð.

Til þess að fá rekstrarleyfi þarf umsækjandi og/eða forsvarsmaður umsækjanda ef hann er lögaðili að uppfylla eftirfarandi skilyrði og framvísa nauðsynlegum vottorðum því til staðfestingar:     

a.  Hafa búsetu á Íslandi. Ríkisborgarar og lögaðilar ríkja innan Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu, svo og Færeyingar og lögaðilar í Færeyjum, eru undanþegnir búsetuskilyrðinu.   

 b.  Vera lögráða og hafa náð a.m.k. 20 ára aldri á umsóknardegi. 

 c.  Hafa forræði á búi sínu.     

d. Hafa tilkynnt atvinnurekstur til skráningar hjá ríkisskattstjóra. 

f.  Hafa ekki verið sviptur leyfi til rekstrar gististaðar, veitingastaðar eða áfengisveitinga á síðustu fimm árum frá umsókn. 

g.  Skulda ekki skatta, opinber gjöld eða iðgjöld í lífeyrissjóð sem nema samanlagt hærri fjárhæð en 1.000.000 kr. 

e.  Hafa ekki á síðustu fimm árum gerst sekur um háttsemi sem varðar við almenn hegningarlög, lög um ávana- og fíkniefni, lög um hlutafélög, lög um einkahlutafélög, lög um bókhald, lög um ársreikninga, lög um tekjuskatt, lög um virðisaukaskatt, lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, lög um tryggingagjald né lög þessi sem og reglur settar samkvæmt tilgreindum lögum. Umsókn um rekstrarleyfi og gögn sem henni þurfa að fylgja:

Eftirtalin gögn skulu fylgja umsókn um rekstrarleyfi, jafnt einstaklinga og lögaðila, eða þeirra aflað rafrænt eftir því sem við verður komið:

Athugið að áður en vinna við umsókn hefst kann að vera rétt að kanna hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi hvort fyrirhuguð starfsemi sé í samræmi við gildandi aðal- og deiliskipulag á þeim stað þar sem starfsemin er fyrirhuguð.

  1.  Liggi starfsleyfi heilbrigðisnefndar ekki fyrir þegar sótt er um rekstrarleyfi getur umsækjandi sótt um slíkt leyfi samhliða umsókn um rekstrarleyfi á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má hjá leyfisveitanda, hvort sem er á skrifstofu hans eða heimasíðu. Um umsókn um starfsleyfi fer eftir ákvæðum laga og reglna sem um slík leyfi gilda. Fara má á vef Umhverfisstofnunar og þaðan inn  á vefi einstakra heilbrigðisnefnda þar sem nálgast má þau eyðublöð sem þarf til að sækja um starfsleyfi til að fá rekstrarleyfi í umdæmi hverrar nefndar.   

  2.   Búsetuvottorð (vottorð um búsetu) fyrir forsvarsmenn umsækjenda ef umsækjandi er lögaðili en fyrir umsækjanda sjálfan ef hann er einstaklingur. Búsetuvottorð má nálgast hjá Þjóðskrá Íslands.

  3.   Vottorð um búsforræði (vottorð um að bú umsækjanda sé ekki undir gjaldþrotaskiptum). fyrirtækis og forsvarsmanns þess ef umsækjandi er lögaðili en fyrir umsækjanda sjálfan ef hann er einstaklingur. Vottorð um búsforræði  Fæst hjá dómstól í umdæmi þar sem umsækjandi á lögheimili.  Sækja má um á vef dómstólanna www.domstolar.is  fyrir búsforræðisvottorð þarf að greiða 2.500 kr.

   4. Upplýsingar um virðisaukaskattsnúmer er að finna á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is og á útprentun af  honum að duga. 

  5.  Sakavottorð forsvarsmanna umsækjanda ef umsækjandi er lögaðili en sakavottorð umsækjanda sjálfs ef hann er einstaklingur. Sakavottorð má fá hjá sýslumanni.  Fyrir hvert vottorð ber að greiða 2.500 kr. 

   6.  Yfirlýsing forsvarsmanna umsækjanda varðandi skuldastöðu gagnvart lífeyrissjóðum ef umsækjandi er lögaðili en yfirlýsing umsækjanda sjálfs varðandi skuldastöðu sína gagnvart lífeyrissjóðum ef umsækjandi er einstaklingur.  Yfirlýsingu um skuldastöðu gagnvart lífeyrissjóðum má fylla út á sérstöku eyðublaði, sem finna má hér til hægri.

   7.  Vottorð frá innheimtumanni ríkissjóðs, og eftir atvikum sveitarfélagi, um skuldastöðu.  Vottorð um skuldastöðu við ríkissjóð má fá hjá sýslumanni (Skattinum á höfuðborgarsvæðinu), án kostnaðar.  Þar er einnig að finna skuld á útsvari.  Stöðu skulda í öðrum gjöldum til sveitarsjóðs má fá hjá viðkomandi sveitarfélagi. 

   8.  Nákvæm teikning af húsnæði. Ef um blandaða notkun húsnæðis er að ræða skal fylgja staðfest    afrit af aðaluppdrætti þess þar sem fram kemur afmörkun þess rýmis sem ætlað er fyrir  reksturinn og skal tilgreina stærð þess í fermetrum. Einnig skal fylgja með umsókn upplýsingar  um aðgengi að almennum bílastæðum eða bílastæðum sem fylgja gististað, samkvæmt eignaskipta yfirlýsingu.      

   9.  Ef um er að ræða útiveitingaleyfi, teikning þar sem fram kemur stærð og skipulag útisvæðis. Má fá hjá byggingarfulltrúa í viðkomandi sveitarfélagi.  

   10.  Staðfesting fyrri leyfishafa um að hann hafi hætt rekstri, ef við á.  Eyðublað fyrir staðfestingu fyrri leyfishafa um að hann hafi hætt starfsemi má finna hér til hægri. 


Gististaðir  - flokkar og tegundir:

Í lögum og reglugerð um veitinga- og gististaði eru gististaðir flokkaðir eftir því hvort veitingar eru jafnframt á boðstólum á viðkomandi gististað, en veitingastaðir eru flokkaðir eftir þörf á eftirliti og áhrifum starfsemi á umhverfi, svo sem vegna afgreiðslutíma, hávaða og áfengisveitinga. Þá ræðst fjárhæð gjalds til ríkissjóðs fyrir útgáfu rekstrarleyfis af þessari flokkun.

 • Flokkur I:    Heimagisting. 
 • Flokkur II:   Gististaður án veitinga
 • Flokkur III:  Gististaður með veitingum en þó ekki áfengisveitingum
 • Flokkur IV:  Gististaður með áfengisveitingum. 

Gististaðir skiptast í eftirfarandi tegundir eftir búnaði og aðstöðu sem bjóða skal gestum. Hver einstök tegund gististaða getur fallið undir fleiri en einn framangreindan flokk gististaða, í samræmi við þá starfsemi sem rekstrarleyfi viðkomandi staðar hljóðar um:

 • a  Hótel:  Gististaður þar sem gestamóttaka er aðgengileg allan sólarhringinn og veitingar að einhverju tagi framleiddar á staðnum. Fullbúin baðaðstaða skal vera með hverju herbergi.

 • b  Stærra gistiheimili:  Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 6 herbergi eða fleiri eða rými fyrir fleiri en 10 einstaklinga. Handlaug skal vera í hverju herbergi og salerni nærliggjandi. Jafnframt skulu gestir eiga aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.

 • c  Minna gistiheimili: Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða hefur rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Getur verið gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum. Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.

 • d  Gistiskáli: Gisting í herbergjum eða svefnskálum. Hér undir falla farfuglaheimili (hostel).

 • e  Fjallaskálar: Gisting í herbergjum eða í svefnskálum staðsett utan alfaraleiðar og almenningur hefur aðgang að, svo sem skálar fyrir ferðamenn, veiðiskálar og sæluhús.

 • f  Heimagisting: Gisting á lögheimili einstaklings eða einni annarri fasteign í hans eigu sem hann hefur persónuleg not af.

 • g  Íbúðir: Íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta til skamms tíma, sbr. 2. gr. reglugerðar þessarar og fellur ekki undir húsaleigulög. Hér undir falla starfsmannabústaðir og starfsmannabúðir þegar slíkar byggingar eru ekki leigðar út í tengslum við vinnusamning. Íbúðir félagasamtaka eru undanskyldar.

 • h  Frístundahús: Hús utan þéttbýlis sem er nýtt til tímabundinnar dvalar. Orlofshús félagasamtaka, svo sem stéttarfélaga og starfsgreinafélaga eru undanskilin.

Veitingastaðir - flokkar og tegundir: 

Í lögum og reglugerð um veitinga- og gististaði eru gististaðir flokkaðir eftir því hvort veitingar eru jafnframt á boðstólum á viðkomandi gististað, en veitingastaðir eru flokkaðir eftir þörf á eftirliti og áhrifum starfsemi á umhverfi, svo sem vegna afgreiðslutíma, hávaða og áfengisveitinga. Þá ræðst fjárhæð gjalds til ríkissjóðs fyrir útgáfu rekstrarleyfis af þessari flokkun.

 • Flokkur I:  Staður án áfengisveitinga.  (Ekki þarf leyfi sýslumanns fyrir veitingastað í flokki I)
 • Flokkur II:  Umfangslitlir áfengisveitingastaðir þar sem starfsemin er ekki til þess fallin að valda ónæði í nágrenninu svo sem með háværri tónlist og staðir sem kalla ekki á mikið eftirlit og/eða löggæslu.
 • Flokkur III:  Umfangsmiklir áfengisveitingastaðir, svo sem þar sem leikin er hávær tónlist og staðir sem kalla á meira eftirlit og/eða löggæslu.

Veitingastaðir skiptast í eftirtaldar tegundir eftir starfsemi og þjónustu sem bjóða skal viðskiptavinum:

Hver einstök tegund veitingastaða getur fallið undir fleiri en einn framangreindan flokk veit­inga­staða, í samræmi við þá starfsemi sem rekstrarleyfi viðkomandi staðar hljóðar um.

 1. Veitingahús: Veitingastaður með fjölbreyttar veitingar í mat og drykk og fulla þjónustu. Í veitingahúsi skal vera starfandi maður með fullnægjandi þekkingu í framreiðslu.
 2. Skemmtistaður: Veitingastaður með reglubundna skemmtistarfsemi og fjölbreyttar veitingar í mat og/eða drykk. Hér undir falla einnig staðir þar sem aðaláhersla er lögð á áfengisveitingar, dans gesta, tónlist og langan afgreiðslutíma en engar eða takmarkaðar veitingar í mat.
 3. Veitingastofa og greiðasala: Veitingastaðir með fábreyttar veitingar í mat og/eða drykk. Á slíkum stöðum er takmarkaðri þjónusta og/eða gestir afgreiða sig sjálfir að hluta eða öllu leyti. Hér undir falla t.d. skyndibitastaðir og einnig söluskálar með aðstöðu til neyslu veitinga
 4. Veisluþjónusta og veitingaverslun: Staðir þar sem fram fer sala veitinga sem ekki er til neyslu á staðnum enda er slík sala meginstarfsemi staðarins.
 5. Kaffihús: Veitingastaður með einfaldar veitingar í mat og/eða drykk þar sem aðaláhersla er lögð á kaffiveitingar. Hér undir falla t.d. bakarí sem hafa aðstöðu til neyslu veitinga á staðnum.
 6. Krá: Veitingastaður með takmarkaða þjónustu og einfaldar eða engar veitingar í mat, þar sem aðaláhersla er lögð á áfengisveitingar og langan afgreiðslutíma.
 7. Samkomusalir: Staðir sem eru sérstaklega útbúnir og ætlaðir til hvers kyns samkomuhalds og til þess leigðir út í atvinnuskyni til einstaklinga og/eða fyrirtækja, hvort sem er með eða án veitinga í mat og/eða drykk. Félagsheimili, íþróttasalir, flugskýli, vöruskemmur og önnur húsakynni sem að jafnaði eru ekki ætluð til samkomuhalds í atvinnuskyni geta fallið hér undir ef útleiga til skemmtanahalds fer oftar fram en tólf sinnum á ári.

Meðferð umsóknar hjá sýslumanni:  

Þegar fullnægjandi umsókn um rekstrarleyfi hefur borist leyfisveitanda skal hann þegar í stað senda umsókn til umsagnaraðila  þrátt fyrir að starfsleyfi heilbrigðisnefndar liggi ekki fyrir. 

Leyfisveitandi synjar um rekstrarleyfi ef einhver af skilyrðum til að fá útgefið rekstrarelyfi skv. framanrituðu eru ekki uppfyllt og/eða einhver umsagnaraðila mælir gegn útgáfu rekstrarleyfis.

Umsækjanda skal tilkynnt um fyrirhugaða synjun skriflega og skal þar getið um ástæður hennar. Skal umsækjanda gefinn kostur á að bæta úr því sem er ábótavant við umsókn, ef þess er kostur, innan hæfilegs tíma sem tilgreindur skal í tilkynningu. Að öðrum kosti skal umsókn synjað.

Á vef stjórnarráðsins á slóðinni www.urskurdir.is, má sjá ýmsar úrlaunsir ferða, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisns varðandi útgáfu rekstrarleyfa, sjá nánar hér . 


Gildistími og umfang rekstrarleyfis 


Rekstrarleyfi til starfsemi samkvæmt lögum nr. 85/2007 skal vera ótímabundið.

Leyfishafi skal tafarlaust tilkynna leyfisveitanda að hann hyggist hætta hinni leyfisskyldu starfsemi.

Rekstrarleyfi er bundið við leyfishafa og er á engan hátt framseljanlegt. Þá er rekstrarleyfið jafnframt bundið við hina tilgreindu starfsemi og staðsetningu.

Breyting er varða rekstrarleyfi og leyfishafa 


Leyfishafi skal tilkynna leyfisveitanda þegar í stað um fyrirhugaðar breytingar sem varða hina leyfisskyldu starfsemi. Kalli þær á breytingar á skilmálum gildandi rekstrarleyfis skal sótt um slíkar breytingar sérstaklega til leyfisveitanda.

Taki nýr aðili við rekstri sem leyfi er fyrir samkvæmt lögum þessum eða hyggist leyfishafi hætta hinni leyfisskyldu starfsemi skal það tilkynnt leyfisveitanda án tafar. Leyfishafi ber ábyrgð á rekstrinum þar til slík tilkynning hefur borist leyfisveitanda en nýr aðili sem við rekstrinum tekur frá þeim tíma og skal hann þegar í stað sækja um nýtt rekstrarleyfi.

Með umsókn skv. 1.–2. mgr. skal að jafnaði fara eftir ákvæðum 9.–11. gr. eftir því sem við á. Leyfisveitanda er þó heimilt að falla frá öflun umsagna skv. 10. gr. að öllu leyti eða hluta ef um umsókn skv. 2. mgr. er að ræða telji hann slíkt óþarft, svo sem ef ekki er um breytingar að ræða á starfsemi sem rekstrarleyfi tekur til. Um umsókn og skilyrði fyrir rekstrarleyfi fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum laga þessara.

Gjald fyrir rekstrarleyfi

Um gjald fyrir rekstrarleyfi fer samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991

Það fer eftir flokkun gististaða og veitingastaða samkvæmt 3. og 4. gr. laga nr. 85/2007 hver fjárhæð gjaldsins er. Sama á við um endurnýjun rekstrarleyfis.  

Gjald fyrir leyfisbréf, sem innheimt er samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs, skal greitt þegar umsókn er lögð inn, sbr. 24. gr. reglugerðar nr. 1277/2016.

Hér má finna nánari upplýsingar um gjald fyrir útgáfu gistileyfis og veitingaleyfis.

Aðrar upplýsingar

 Hér á vef sýslumanna má finna lista yfir útgefin veitinga- og gistileyfi (rekstrarleyfi) sem eru í gildi. 

Frekari upplýsingar um rekstrarleyfi þar á meðal um flokkun veitinga- og gististaða má finna í lögum og reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald svo og á þeim umsóknareyðublöðum  fyrir leyfi sem útbúin hafa verið og nálgast má hér að ofan. 

Ákvæði laga um umsagnir vegna umsókna um rekstrarleyfi

Ákvæði laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, með áorðnum breytingum, og reglugerðar nr. 1277/2016, sama efnis, um umsagnir sem leyfisveitandi skal kalla eftir þegar nýjar umsóknir um leyfi til að reka veitingastaði eða gististaði berast. 

Úr lögum nr. 85/2007:

 10. gr. Umsóknarferli. 
 [Útgáfa rekstrarleyfis samkvæmt lögum þessum er háð því að kröfur á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um matvæli séu uppfyllt og, eftir því sem við á, að starfsleyfi sem gefin eru út af heilbrigðisnefndum sveitarfélaga fáist fyrir þeirri starfsemi sem umsókn lýtur að.] 1) 

Liggi starfsleyfi heilbrigðisnefndar ekki fyrir þegar sótt er um rekstrarleyfi getur umsækjandi sótt um slíkt leyfi samhliða umsókn um rekstrarleyfi á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má hjá leyfisveitanda, hvort sem er á skrifstofu hans eða heimasíðu. Um umsókn um starfsleyfi fer eftir ákvæðum laga og reglna sem um slík leyfi gilda. 

 Þegar fullnægjandi umsókn um rekstrarleyfi hefur borist leyfisveitanda skal hann þegar í stað senda umsókn til umsagnaraðila skv. 4. mgr. þrátt fyrir að starfsleyfi liggi ekki fyrir. 
 Leyfisveitandi skal leita umsagna eftirtalinna aðila í því umdæmi þar sem starfsemi er fyrirhuguð og skulu umsagnir vera skýrar og rökstuddar: 
    1. [Sveitarstjórnar sem m.a. staðfestir eftirfarandi atriði: 
    a. að starfsemi sé í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála, 
    b. að lokaúttekt hafi farið fram á húsnæðinu, 
    c. að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um, 
    d. að starfsemi sé í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um matvæli og, þegar við á, mat heilbrigðisnefndar á grenndaráhrifum starfseminnar, þ.m.t. hljóðvist, 
    e. að kröfum um brunavarnir sé fullnægt samkvæmt mati slökkviliðs.] 1) 
    2. … 1) 
    3. … 1) 
    4. Vinnueftirlits sem m.a. kannar hvort aðstæður á vinnustað séu í samræmi við ákvæði laga og reglna. 
    5. … 1) 
    6. Lögreglu sem m.a. kveður á um nauðsyn til dyravörslu. 


 Óheimilt er að gefa út rekstrarleyfi ef einhver framangreindra aðila leggst gegn útgáfu leyfisins og skal rekstrarleyfi jafnframt bundið þeim skilyrðum sem fram kunna að koma í umsögnunum. 
 Leita skal umsagnar [Samgöngustofu] 2) áður en leyfi er veitt til veitingarekstrar um borð í skipi auk annarra umsagna eftir því sem við á. 


 Heimilt er með reglugerð að kveða nánar á um umsóknarferli vegna rekstrarleyfa, þar á meðal útgáfu leiðbeininga fyrir umsagnaraðila um þau atriði sem umsögn skal lúta að og tímafresti.
    1)L. 67/2016, 7. gr. 2)L. 59/2013, 34. gr. 

 

Úr reglugerð nr. 1277/2016:

26. gr.

Umsagnir.

Leyfisveitandi skal senda umsókn ásamt fullnægjandi gögnum til umsagnar hlutaðeigandi sveitar­stjórnar, slökkviliðs, heilbrigðisnefndar, byggingarfulltrúa, vinnueftirlits og lögreglu.

Umsagnir framangreindra aðila eru bindandi og skulu að jafnaði veittar eigi síðar en 45 dögum frá móttöku erindis leyfisveitanda þar að lútandi. Berist umsagnir ekki innan þess frests sem leyfis­veitandi tilgreinir er leyfisveitanda heimilt að gefa út leyfi.

Sveitarstjórn skal leitast við að afla umsagna frá heilbrigðisnefnd og byggingarfulltrúa innan síns sveitarfélags og skila leyfisveitanda sameinaðri umsögn frá þessum aðilum. Um efni umsagna allra þessara aðila vísast til 27. gr. reglugerðar þessarar. Viðkomandi sveitarstjórn getur aðlagað ferli við þetta eftir því sem þurfa þykir. Telji sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á samþykktu deili­skipulagi sem séu óverulegar en geti haft áhrif á landeigendur, eigendur og leigjendur fasteigna á aðliggj­andi lóðum, skal grenndarkynna viðkomandi starfsemi. Í slíkum tilvikum lengist frestur sveitar­stjórnar sem nemur töfinni sem af þessu hlýst, til að veita umsögn.

Framlengja má frest samkvæmt 2. mgr. ef gera þarf breytingar á húsnæði og enn fremur ef viðkomandi húsnæði er ekki tilbúið til endanlegrar úttektar eða ef aðrar málefnalegar ástæður búa að baki. Leyfisveitanda skal þá tilkynnt um slíkar ástæður. Í umsögn skal koma skýrt fram hvort umsagnaraðili samþykkir útgáfu leyfis eða leggst gegn því.

Séu einhverjir þeir annmarkar á umsókn þannig að ekki verði unnt að mæla með leyfisveitingu skal umsagnaraðili tilkynna umsækjanda um annmarkann og veita honum frest til að koma athuga­semdum sínum á framfæri.

Telji umsagnaraðili einhverja annmarka vera á umsókn en þó ekki slíka að ástæða sé til að hafna leyfisveitingu skal hann veita umsækjanda hæfilegan frest til að gera úrbætur.

Leggist umsagnaraðili gegn útgáfu leyfis, en leyfisveitandi telur ekki rétt að hafna leyfisveitingu vegna sérstakra aðstæðna, er heimilt að kalla eftir nýrri umsögn m.t.t. mögulegra úrbóta. Getur umsagnaraðili þá veitt jákvæða umsögn með þeim skilyrðum að úr annmörkum verði bætt innan tiltekins frests. Verði ekki bætt úr annmörkum innan frestsins, að mati umsagnaraðilans, ber leyfisveitanda að afturkalla leyfið án fyrirvara og aðvörunar. Umsagnaraðilum ber að taka afstöðu til þess hvort skilyrðum sé fullnægt innan framangreindra tímamarka.

Umsagnaraðilar samkvæmt 1. mgr. skulu leitast við að hafa samráð sín á milli.

27. gr.

Efni umsagna.

Í umsögnum umsagnaraðila skal eftirfarandi a.m.k. koma fram, en ekki er um tæmandi talningu að ræða.

Sveitarstjórn skal veita umsögn um fyrirhugaðan afgreiðslutíma staðar, þ.e. á hvaða tíma heimilt er að hafa hann opinn. Einnig staðfestir sveitarstjórn að staðsetning staðar sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélags kveður á um og eftir atvikum að næg bílastæði fylgi gististað.

Heilbrigðisnefnd skal meta grenndaráhrif starfseminnar, s.s. hljóðvist. Einnig skal heilbrigðisnefnd gæta þess að sú starfsemi sem sótt er um sé í samræmi við starfsleyfi og starfsemi og staður séu rétt skilgreind eftir flokkun og tegund viðkomandi staðar skv. lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og reglugerð þessari. Einnig skal heilbrigðisnefnd gæta þess að fjöldi gesta sé í samræmi við ákvæði gildandi reglugerðar um hollustuhætti.

Byggingarfulltrúi skal veita umsögn um hvort viðkomandi mannvirki uppfyllir kröfur laga um mann­virki svo og annarra laga, reglugerða og samþykkta er byggingarmál varða.

Slökkvilið skal veita umsögn um brunavarnir þess staðar þar sem fyrirhuguð starfsemi fer fram og einnig leyfilegan fjölda gesta.

Vinnueftirlit skal veita umsögn um aðstæður starfsmanna á þeim stað þar sem starfsemin er fyrir­huguð.

Lögregla veitir umsögn um nauðsyn á dyravörslu og sérstakri löggæslu.

 Uppfært 19.9.2019.