Happdrættisleyfi

Almennt

Til þess að halda uppi allsherjarreglu og hamla gegn skaðlegum áhrifum á almenning er óheimilt að reka happdrætti nema með leyfi sýslumanns nema þá að öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum.

Happdrætti þar sem spilað er um peninga eða peningaígildi er óheimilt að reka nema samkæmt sérstakri lagaheimild. Dæmi um slíka löggjöf eru:

1.    Lög nr 13/ 1973 , um happdrætti Háskóla Íslands. 

2.    Lög nr. 16/ 1973 , happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna.

3.    Lög nr. 18/1959 , um happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga.

4.    Lög nr. 59/1972 , um getraunir.

5.    Lög nr. 26/1986 , um talnagetrauni.

6.    Lög nr. 73/1994 , um söfnunarkassa.

 Sýslumaðurinn á Suðurlandi veitir leyfi fyrir happdrættum á landsvísu þar sem söluverðmæti útgefinna miða er yfir kr. 2.000.000.

Sýslumenn hver á sínu svæði veita leyfi fyrir minni háttar staðbundnum happdrættum, þ.e. þegar söluverðmæti útgefinna miða fer ekki fram úr kr. 2.000.000.

 Tegundir happdrætta

  1. Miðahappdrætti: Þátttakandi fær, gegn greiðslu eða annars konar framlagi, þátttökustaðfestingu með auðkenni sem svarar einu þeirra auðkenna sem notuð eru við útdrátt vinninga. Fjöldi vinninga og tegund, vara eða þjónusta, er fyrirfram ákveðinn og er óháður fjölda þátttakenda eða framlagi þeirra. Þátttökustaðfestingar geta verið látnar í té handvirkt eða rafrænt.
  2. Skafmiðahappdrætti: Vinningum er úthlutað með tilviljunarkenndum hætti á fyrirfram ákveðið miðaupplag. Hluti miðans er hulinn ógegnsærri himnu. Þegar himnan er skafin burtu kemur strax í ljós hvort um vinningsmiða sé að ræða.
  3. Hlutaveltuhappdrætti (tombóla): Fyrirfram ákveðið miðaupplag þar sem ákveðinn fjöldi miða, sem ber vinningsauðkenni, er settur í tromlu eða annað ílát. Þátttakandi velur sér miða úr miðaupplaginu í tromlunni. Vinningshafar fá vinning afhentan á staðnum.
  4. Önnur happdrætti: Sambærileg happdrætti og um ræðir í 1. og 2. tölulið, en frábrugðin að því leyti að önnur tækni er notuð, að nokkru eða öllu leyti, hvort heldur sem notuð er tölvutækni, símatækni eða annars konar rafræn tækni eða blönduð tækni.
  5. Ágiskunarhappdrætti: Þátttakandi greiðir ákveðið verð fyrir þátttöku og skilar ágiskun á úrslit í keppni, þó ekki íþróttakeppni sbr. 2. gr. laga nr. 59/1972 um getraunir, eða hvers kyns atvik eða atburð. Úthlutun vinninga byggist á úrslitum þess sem giskað var á.
  6. Bingóhappdrætti (töluspjaldahappdrætti): Þátttakandi kaupir eitt eða fleiri bingóspjöld sem eru merkt með bókstöfum og tölustöfum eftir ákveðnu kerfi. Val vinninga fer fram með útdrætti talna.
  7. Skemmtanahappdrætti: Happdrætti sem starfrækt er á sérstöku skemmtanasvæði (tívolí, útimarkaði og þess háttar) þar sem þátttakandi kaupir rétt til að reyna leikni eða heppni sína.
  8. Þekkingarhappdrætti: Þátttakandi svarar spurningum og getur þurft að greiða gjald sem er nokkuð umfram raunkostnað við að koma svari á framfæri. Úthlutun vinninga til þeirra sem hafa rétta lausn fer fram með slembikenndum hætti, hafi fleiri en einn þátttakandi komið með rétta lausn.
  9. Kaupaukahappdrætti: Gefinn er kostur á þátttöku í happdrætti við kaup á vöru eða þjónustu án sérstaks gjalds. Þátttaka getur verið fólgin í að leggja inn nafn sitt við móttöku vöru eða þjónustu, leggja inn svar við spurningu, senda nafn sitt eða annað persónuauðkenni, senda inn miða sem fylgir vöru eða þjónustu með nafni sínu eða kaupa vöru þar sem tiltekinn fjöldi eintaka hefur dulið einkenni sem veitir vinning.
  10. Auglýsingahappdrætti: Gefinn er kostur á þátttöku í happdrætti sem tengt er kynningu á vöru eða vörumerki án endurgjalds. Þátttaka getur verið fólgin í að leggja inn nafn sitt eða persónuauðkenni eða leggja inn eða senda t.d. símleiðis svar við einfaldri spurningu. Vinningshafar eru dregnir út með tilviljunarkenndum hætti.

 Leyfisveiting

Leyfi til að reka happdrætti eða hlutaveltu má einungis veita félagi, samtökum eða stofnun sem hefur staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu, í þeim tilgangi að afla fjár til almannaheilla hér á landi, svo sem til þjóðfélags-, líknar-, menningar-, íþrótta- eða góðgerðarmála, svo og til alþjóðlegs mannúðarstarfs.

Sami aðili getur einungis fengið þrisvar sinnum leyfi til að reka happdrætti á hverju almannaksári.

Sölutímabil happdrættis getur að hámarki verið þrír mánuðir. Útdráttur vinninga fer fram á fyrirfram ákveðnum tíma ef við á. Heimilt er þó að fresta útdrætti í allt að tvo mánuði frá áður ákveðnum útdráttardegi með sérstök leyfi sýslumanns.

Hlutfall verðmætis vinninga af heildarsöluverði útgefinna miða í hverjum einstökum happdrættisflokki skal að lágmarki vera 16,67%.

Leyfisgjald er kr. 11.000.

 Undanþága frá leyfisskyldu

Undanþegin leyfisskyldu eru happdrætti sem félag eða hópur efnir til á árshátíðum og öðrum slíkum samkomum í skemmtana- eða fjáröflunarskyni, sem ekki eru opnar almenningi, enda séu vinningar lágir að verðgildi. Tilgangurinn með samkomunni má ekki vera sá einn að afla fjár til tiltekins málefnis.

Vinningar skulu einungis vera vörur eða þjónusta, en ekki peningar. Hámarksfjárhæð samanlagðra verðmæta vinninga má eigi vera meiri en kr. 1.000.000, ef fjöldi á samkomu er undir 500 manns, en ella kr. 2.000.000. Draga skal út vinninga á samkomunni.

Ennfremur eru undanþegin leyfisskyldu kaupaukahappdrætti, auglýsingahappdrætti, þekkingarhappdrætti og ágiskunarhappdrætti ef kostnaður vegna þátttöku eða við að koma svari á framfæri nemur ekki hærri fjárhæð en þreföldum raunverulegum kostnaði, ef kostnað leiðir af þátttöku.

Eyðublöð

Umsókn um happdrættisleyfi / Stafrænt form