Innheimta opinberra gjalda

Sýslumenn utan umdæmis Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu annast innheimtu opinberra gjalda fyrir ríkissjóð, en ríkisskattstjóri  í umdæmi hans. Nefnast þessir aðilar innheimtumenn ríkissjóðs.  

Helstu skattar og gjöld til innheimtu hjá sýslumönnum (innheimtumönnum ríkissjóðs) eru :

  • Undir þing- og sveitarsjóðsgjöld falla m.a. tekjuskattur, útsvar, gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra, útvarpsgjald, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og önnur ótalin gjöld sem innheimt eru með vísan til laga um tekjuskatt og samsvarandi gjöld samkvæmt samningum við önnur ríki.

  • Virðisaukaskattur
  • Bifreiðagjöld
  • Þungaskattur
  • Skipagjöld
  • Skipulagsgjald
  • Skattsektir

Upplýsingar um álagningu og stöðu gjalda 

Allir eiga að geta nálgast upplýsingar um stöðu opinberra gjalda sinna á vefnum www.island.is.
Einnig veita Skatturinn og öll embætti sýslumanna utan umdæmis Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu upplýsingar um stöðu gjaldenda úr miðlægu innheimtukerfi. Nánari upplýsingar um framgang einstakra innheimtumála og númer bankareikninga sem greiða má gjöldin inn á veitir embætti í því umdæmi sem gjaldandi er skráður til heimilis. Á síðum hvers embættis má sjá númer bankakreikninga sem leggja skal inn á. Sjá upplýsingar um embættin hér .

Vanskil

Gjöld sem ekki hafa verið greidd á gjalddaga eru komin í vanskil þrátt fyrir að eindagi sé ekki kominn. Innheimtumanni er skylt að innheimta allar kröfur, einnig þær sem eru vegna áætlana frá skattyfirvöldum. Það frestar ekki vanskilaúrræðum þótt skattskýrslu hafi ekki verið skilað inn eða skattálagning verið kærð.

Vakin skal athygli á að innheimtumenn ríkissjóðs hafa ekki heimild til að semja um eða fella niður dráttarvexti eða vanskilaálögur né breyta álagningu skatta og gjalda. 

Dráttarvextir

Dráttarvextir samkvæmt lögum um vexti og verðtryggingu á gjaldfallna kröfu frá gjalddaga. Í einstöku tilvikum bætist við vanskilaálag sem reiknast af höfuðstól. Um einstök vanskilaúrræði má m.a. fá upplýsingar hér á vef Ríkisskattstjóra, www.rsk.is. 

Um upplýsingar um stöðu einstakra gjalda vísast á vef einstakra embætta.

Hér má sjá reglugerð nr. 1227/2019  um innheimtu þinggjalda og jöfnunargjalds á árinu 2020.


Uppfært 25.03.2020..