Um Sýslumannafélag Íslands

Félagar í Sýslumannafélagi Íslands eru allir skipaðir sýslumenn auk nokkurra annarra forstöðumanna stofnana ríkisins, sem tengjast starfssviði sýslumanna.

Lög félagsins

Lög Sýslumannafélags Íslands

 1. grein

Félagið heitir Sýslumannafélag Íslands og hefur kennitölu 541207-1550. Heimili þess og varnarþing er á skrifstofu formanns hverju sinni.

2. grein

Félagar geta orðið allir skipaðir sýslumenn, og þeir aðrir sem sækja um aðild og stjórn og félagsfundur samþykkja sem félagsmenn. Stjórn félagsins getur boðið settum sýslumönnum að sitja fundi í félaginu án atkvæðisréttar. Þá hafa þeir sem látið hafa af embætti fyrir aldurs sakir rétt til að vera í félaginu og eins þeir sem láta af störfum vegna heilsubrests, en án atkvæðisréttar.

3. grein

Tilgangur félagsins er:

  • Að efla samhug og greiða fyrir samvinnu félagsmanna.
  • Að vera ráðgefandi gagnvart ríkisstjórn og Alþingi um nýmæli í löggjöf, sem vænta má að snerti verksvið félagsmanna eða þegar óskað er eftir áliti félagsins.
  • Að stuðla að samræmi í lagaframkvæmd og allri embættisfærslu félagsmanna.
  • Að annast fyrirsvar fyrir félagsmenn í kaup- og kjaramálum.
  • Að vera á verði um að vegur og kjör embætta þeirra, er félagsmenn skipa, sé í samræmi við mikilvægi þeirra og þá ábyrgð, sem þeim fylgir, og vera í því sambandi einstökum félagsmönnum til fulltingis.

4. grein

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður sem kosinn er sérstaklega og tveir meðstjórnendur.  Skulu þeir kosnir á aðalfundi til eins árs í senn.  Stjórn skiptir með sér verkum.

Stjórn félagsins semur dagskrá og boðar til aðalfundar félagsins, er fari fram í september eða október ár hvert. Meirihluti stjórnar getur boðað til aukafunda, þegar hann telur þess þörf.  Á milli funda fer stjórnin með öll sameiginleg málefni félagsins, svo sem fræðslu- menningar og hagsmunamál, framfylgir fundarsamþykktum og er í fyrirsvari fyrir félagið í heild og einstaka félagsmenn út á við.

5. grein

Til aðalfundar félagsins skal boða með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara. Á aðalfundi ber stjórninni að flytja ýtarlega skýrslu um einstök störf sín og leggja fram endurskoðaða félagsreikninga til samþykktar.

Á aðalfundi fer fram kosning formanns tveggja meðstjórnenda og tveggja skoðunarmanna. Einnig fjallar aðalfundurinn um önnur mál, sem um er getið í fundarboði eða upp kunna að verða borin af fundarmönnum. Kosning formanns og meðstjórnenda skal vera skrifleg ef einhver fundarmanna óskar þess.

6. grein

Afl atkvæða ræður úrslitum á félagsfundum og stjórnarfundum. Lögum félagsins verður þó aðeins breytt á aðalfundi og þarf til þess samþykkt a.m.k. tveggja þriðju hluta fundarmanna.

7. grein

Stjórn félagsins ber að veita félagsmönnum jafnóðum, og þegar tilefni er til, upplýsingar um þau mál er hún hefur til umfjöllunar fyrir hönd félagsmanna og varða kaup- og kjör l eða önnur mikilvæg hagsmunamál félagsmanna.

8. grein

Félagsmenn greiða árgjald til félagsins eftir ákvörðun aðalfundar hverju sinni. Kostnað við störf félagsins skal greiða úr félagssjóði.

9. grein

Stjórn félagsins ber að varðveita tryggilega bækur og skjöl félagsins.

10. grein

Ákvörðun um slit félagsins verður einungis tekin á aðalfundi eða auka aðalfundi og þarf samþykki tveggja þriðju hluta allra félagsmanna. Sé ákveðið að slíta félaginu skal jafnframt tekin ákvörðun um hvert eignir félagsins renna, ef einhverjar verða.

Lög með áorðnum breytingum samþykkt á auka-aðalfundi Sýslumannafélags Íslands 27. mars 2015.

 Stjórn Sýslumannafélags Íslands


Á aðalfundi Sýslumannafélags Íslands 28. september 2019 var kosin stjórn fyrir næsta starfsár sem hér segir:

Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum - formaður  
Þuríður Árnadóttir - staðgfengill sýslumannsins á höfðuborgarsvæðinu - ritari 
Jónas Guðmundsson - sýslumaður á Vestfjörðum - gjaldkeri  


Aðsetur:  Vatnsnesvegi 33, Reykjanesbæ
Kennitala: 541207-1550
Netfang:  syslumannafelagid@syslumenn.is 
Banki: Landsbanki Íslands,  Ísafirði, bankanúmer: 0156-26-1262

Uppf. 02.10.2019.